Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох зорилгоор иргэдээс санал авч байна

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд 2021 оны 07 сарын 07-ны өдөр өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор байгалийн ургамал, ойн дагалт баялаг, амьтан, ус, рашааны нөөц ашиглах, эзэмших тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох зорилгоор Захиргааны Ерөнхий хуулийн дагуу сонсох ажиллагаа хийгдэж байна.

Иймд Иргэн та доорх судалгаанд идэвхтэй хамрагдана уу.

https://forms.gle/YE8AdvM9avpqutYY9