Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сан

Хэнтий аймгийн Улсын тусгай хамгаалалттай газрын мэдээлэл:

Газрын нэр Байршил Газрын хэмжээ Хэдэн онд /гарсан тогтоол/
Дархан цаазат газар
1 “ХАН ХЭНТИЙ” ДЦГ Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, Батширээт сум сумд, Төв аймгийн Эрдэнэ, Мөнгөнморьт, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Мандал сумд Өмнөдэлгэр 321098га, Батширээт 140629га УБХ-ын 1992 оны 11-р тогтоолоор
Байгалийн цогцолборт газар
2 “ОНОН БАЛЖ”-ийн БЦГ Хэнтий аймгийн Дадал, Биндэр,Баян-Адрага, Норовлин сумд, Дорнод аймгийн Баян-Уул сумд Дадал 229352га, Биндэр 121980га, Баян-Адрага 12735га, Норовлин 51205га УИХ-ын 2000 оны 29-р тогтоолоор
“ӨНДӨРХААН УУЛ” БЦГ Хэнтий аймгийн Мөрөн сум 10321 га УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар тогтоол
Байгалийн нөөц газар
3 “ХАР ЯМААТ” БНГ Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сум, Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум Баян-Овоо 40377га УИХ-ын 1998 оны 28-р тогтоолоор
4 “ТОСОН ХУЛСТАЙ” БНГ Хэнтий аймгийн Баян-Овоо, Норовлин сумд, Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо, Хөлөнбуйр сумд Баян-Овоо 72110га Норовлин 57142га УИХ-ын 1998 оны 28-р тогтоолоор
6 “ДАРХАН УУЛ” БНГ Хэнтий аймгийн Дархан сум 4853,8га УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар тогтоол
7 “ХЭРЛЭН ТООНОУУЛ” БНГ Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сум 4461,2га УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар тогтоол
Байгалийн дурсгалт газар
8 “БИНДЭРЪЯА ХАН УУЛ” БДГ Хэнтий аймгийн Батширээт сум 5736,4 га УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар тогтоол
9 “ХАНГАЛ НУУР” БДГ Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сум 3913,4 га УИХ-ын 2012 оны 57 дугаар тогтоол
НИЙТ 1071460 га

Улсын тусгай хамгаалалтанд 9 газрын 1087186,709 га талбай буюу аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 13.5 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд  Орон нутгийн хамгаалалтанд 410 газрын 2148908.36 га буюу аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 26.7 хувийг эзэлж байна.   Аймгийн нутаг дэвсгэрийн нийт 419 газрын 3236095.069 га буюу  40.02 хувийг эзэлж байна