Ус рашааны мэдээллийн сан

  ХЭНТИЙ АЙМГИЙН  УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛИЙН ДҮН 2017 онСумын нэр Гол, горхи Нуур, тойром Булаг, шанд Рашаан Усан сан, хөв цөөрөм Услалтын систем Цэвэрлэх байгууламж Газрын доорх усны ордны тодорхойлолт Худаг
Өрөмдмөл Богино яндант Энгийн уурхайн Нийт дүн
Тоологдсон Устай Тоологдсон Устай Тоологдсон Устай Тоологдсон Устай Тоо шоо/метр3 Тоо Га Тоо шоо/метр Тоо /метр3 / хоног.мян Тоологдсон Ажилтай Тоологдсон Ажилтай Тоологдсон Ажилтай Нийт тоологдсон Нийт ажилтай
Галшар 28 28 45 40 2 2 1 7400 1 261.2 21 17 7 2 188 141 216 160
Баянхутаг 1 1 29 11 27 17 1 27 22 19 4 80 61 126 87
Баянмөнх 2 2 21 11 17 14 1 24 15 12 3 44 32 80 50
Дархан 1 1 13 12 36 23 1 2 3046 1 10 1 1500 3000.0 37 22 2 1 155 112 194 135
Дэлгэрхаан 9 7 13 13 32 28 1 1 2 105 2 1914.6 42 41 8 7 23 22 73 70
Жаргалтхаан 6 6 20 20 63 45 1 1 24 19 12 11 14 14 50 44
Цэнхэрмандал 22 10 4 3 98 58 2 1 2 5980 1 62277.0 26 24 8 4 5 4 39 32
Өмнөдэлгэр 75 73 24 23 56 56 4 4 1 1823.0 22 21 66 52 8 8 96 81
Батширээт 150 150 15 15 22 21 2 2 15 12 7 6 17 15 39 33
Биндэр 31 30 36 29 73 71 1 1 17 16 86 32 22 19 125 67
Баян-Адарга 8 8 14 9 75 40 32 29 17 8 10 6 59 43
Дадал 37 32 23 16 63 44 2 2 31 31 23 12 18 17 72 60
Норовлин 25 18 16 10 68 49 21 20 43 38 57 50 121 108
Батноров 6 4 11 5 82 32 1 250 31 19 77 58 37 35 145 112
Баян-Овоо 2 2 19 15 14 10 1 3888.0 17 15 40 34 10 9 67 58
Мөрөн 3 2 16 7 27 15 1 1 14 11 12 8 22 17 48 36
Хэрлэн 4 4 12 10 50 30 1 1 1000 2 16112.4 35 30 51 36 24 24 110 90
Нийт дүн 382 350 314 237 848 593 20 15 5 16426 3 115 3 2750 8 89276.2 436 364 490 316 734 586 1660 1266