Түүхэн замнал

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

  1. Уг байгууллагыг анх байгуулсан шийдвэр, анхны нэршил шийдвэрийн огноо:

2001 оны 04 сарын 11 ний өдрийн Засаг даргын 63 тоот Захирамжаар  анх үүсгэн байгуулагдсан. Анхны нэршил Хэнтий аймгийн Байгаль орчны алба

  1. Бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо чиг үүргийг анх баталсан шийдвэр, шийдвэрийн огноо, дугаар:

2001 оны 04 дүгээр сарын 11-ний 63 дугаар захирамжаар Байгаль орчны албыг анх байгуулсан.

Байгаль орчны алба нь аймгийн хэмжээний байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, газрын даамлыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар тогтмол хангаж, байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийн зөрчлийг илрүүлэх бууруулах, таслан зогсоох, газар зохион байгуулалтын ерөнхий болон тухайн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах хэрэгжилтийг зохион байгуулах орон нутгийн хэмжээнд ус цаг уур, орчны шинжилгээ судалгааны ажлын нөхцөл шаардлага, хөтөлбөрийг ханган биелүүлэх хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

  1. Нэр статус харъяалал, чиг үүрэг өөрчлөгдөж байсан шийдвэр, шийдвэрийн огноо дугаар:

2003 оны 2 дугаар сарын 12 ны өдрийн 23 тоот Захирамжаар Байгаль орчны албыг шинэчлэн зохион байгуулсан. Байгаль орчны албаны даргаар Гэндэн овогтой Долгорсүрэнг томилсон.

2007 оны 04 сарын 11 ний өдөр Засаг даргын 63 тоот захирамжаар Хэнтий аймгийн Байгаль орчны газар

2009 оны 3 дугаар сарын 1 ний өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

2013 оны 05 дугаар сарын 28 ний өдрийн А/253 тоот захирамжаар Байгаль орчны газар

2014 оны 12 сарын 30 Байгаль орчны газрын дэргэд Ойн алба үүсгэн байгуулагдсан. 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй.

2015 оны 2 сарын 1-нээс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар болсон.

       4.Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, алба болгон шинэчлэн зохион байгуулсан бүтэц зохион байгуулалтыг нь баталсан, чиг үүргийг нь хуваарилсан, эрх мэдлийн хүрээг нь тодорхойлсон шийдвэр, шийдвэрийн огноо, дугаар:

2007 оны 04 сарын 11 ний өдөр Засаг даргын 63 тоот захирамжаар Хэнтий аймгийн Байгаль орчны газар

2009 оны 3 дугаар сарын 1- ний өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

2013 оны 05 дугаар сарын 28 – ний өдрийн А/253 тоот захирамжаар Байгаль орчны газар

2014 оны 12 сарын 30 Байгаль орчны газрын дэргэд Ойн алба үүсгэн байгуулагдсан. Ойн алба нь 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй.

2015 оны 2 сарын 1-нээс Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар болсон.

2020 оны 1 дүгэр сарын 14-ний өдрийн А/04 захирамжаар бүтэц орон тооны хувьд: Удирдах 2, гүйцэтгэх 43, үйлчилгээний 5 нийт 50 орон тоо батлагдсан.

  1. Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, алба болсноос хойш өөрчлөн зохион байгуулсан нэршил, чиг үүргийг өөрчилсөн, шилжүүлсэн өөр байгууллагаас шилжүүлж нэгтгэсэн, эрх зүйн байдал нь өөрчлөлт оруулсан шийдвэр /хэрэв өөрчилж байсан бол/ шийдвэрийн огноо, дугаар:

2013 оны 05 сарын 28-ны өдрийн А/253 дугаар захирамж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрыг Байгаль орчны газар, Боловсрол соёлын газрыг Боловсролын газар, Биеийн тамир, спортын газрыг Соёл, Спорт, аялал жуулчлалын газар болгон өөрчлөн байгуулсан.

  1. Түүхэндээ татан буугдаж байсан бол тухайн байгууллагыг татан буулгасан шийдвэр буцааж байгуулсан шийдвэр уг шийдвэрүүдийн огноо, дугаар:

Одоогийн байдлаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нэртэйгээр үйл ажиллагаа явагдаж байна.