Эрхэм зорилго

Байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийг дэмжих, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх байгалийн баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх талаар хууль тогтоомж төрийн бодлого шийдвэрийг бүх салбарт хэрэгжүүлэхэд оршино.