Эрхэм зорилго

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, ногоон хөгжлийг дэмжих, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар хууль тогтоомж, төрийн бодлого шийдвэрийг бүх салбарт хэрэгжүүлэх эрхэм зорилготой.