Хууль эрх зүй

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ

Хуулийн нэр томъёо
1 Аялал жуулчлалын тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
2 Амьтны тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
3 Агаарын тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
4 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
5 Усны тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
6 Хог хаягдлын тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
7 Химийн хорт бодисын тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
8 Ойн тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
9 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
10 Байгалийн ургамлын  тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
11 Ургамал хамгаалалын тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
12 Байгалийн нөөцийн төлбөрийн тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
13 Ашигт матмалын тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
14 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
15 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
16 Газрын хэвлийн тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
17 Байгаль орчны нөлөөлөх байдлийн үнэлгээний тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ
18 Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан  бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ҮЗЭХ