Аймгийн ИТХ тогтоол

  1. Ан амьтны нөөц ашигласан төлбөрийн хувь хэмжээ болон тэмдэгтийн хураамжийн хувь хэмжээг тогтоох тухай 2014.11.18 №05 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/tulbur.pdf
  2. Журам, тариф /хог, хаягдал/ 2019.05.17 №03 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/juram1.pdf
  3. Хамгаалалтын бүс тогтоох/ус/ 2016.05.02 №13 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/103194155_918037252034494_2018955033791688749_n.jpg
  4. Усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийг нэмж тогтоох тухай 2020.04.08 №05 http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/103092373_927388017732692_1697982862987847598_n.jpg
  5. 2020 онд ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг батлах тухай 2020.04.08  №03 an
  6. 2020 ой
  7. Хэнтий аймгийн 2020 онд Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал батлах тухай 2019.12.04 8-р тогтоол http://nature.khe.gov.mn/wp-content/uploads/2019/02/togtool2020.pdf