Ан агнах барих зөвшөөрөл

1.Ахуйн зориулалтаар ангийн эрхийн бичиг олгох талаар

2.Ан амьтын тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийн гарал үүслийн тодорхойлолт олгох тухай