Ан агнах барихад авах зөвшөөрөл

2020 онд Хэнтий аймгийн хэмжээнд ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих дээд хэмжээг баталлаа.