Хэнтий аймгийн Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээлэл/2020.06-р сар/

Хэнтий аймгийн Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээлэл/2020.06-р сар/