Хэрлэн голын загасны менежментийн төлөвлөгөөг аймгийн ИТХ-н Тэргүүлэгчид дэмжлээ

Хэрлэн голын агнуурын ач холбогдолтой загасны агнуур зохион байгуулалт, агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг /2020-2025 он/аймгийн ИТХ-н Тэргүүлэгчдийн 2020.04.02-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжигдлээ.