БОНБҮнэлгээ хийлгэхэд бүрдүүлэх материал

БОНХ-ын сайдын 2014 оны А-11 дүгээр тушаалаар Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх аргачлал шинэчлэгдсэн тул, Ерөнхий үнэлгээ хийлгэх хүсэлт гаргахдаа доорх хүснэгтэд дурьдсан материалын өөрийн төсөлд хамаарах хэсгийг бүрдүүлж, уг хүснэгтийг бөглөн ирүүлнэ үү. /Лавлах утас:/ 96480704

                  ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСЭЛТ, БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВАХ МАЯГТ

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр, хаяг:

 Холбоо барих утас, И-мэйл хаяг:

 Төслийн нэр:

 Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр,байршил:

Баримт бичгийн нэр Шаардлагатай эсэх Шаардлага хангасан эсэх Тайлбар
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай хүсэлт /албан бичиг/

+

Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан ТЭЗҮ, зураг төсөл

+

Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын  төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгагдсан эсэх /газрын зөвшөөрөл, ТХГН-т байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/

+

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолт
Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан

Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг (топо, сансрын)

+

Тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын  тодорхойлолт

+

Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/

+

Уул уурхайн төслийн хувьд:

а. Дээр дурдсан бүх баримт бичгүүд

б. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар/нотариатаар батлуулсан байх/
в. XV лицензтэй бол хайгуулын ажлын батлагдсан тайлан, нөөц баталсан шийдвэр
г.  MV лицензтэй бол эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан ТЭЗҮ, нөөц  баталсан шийдвэр
д. БОНҮ-ний нэмэлт, тодотгол хийлгэх   төслийн хувьд нөөцийн хөдөлгөөний  тайлан
е. Төсөлтэй холбогдох зураг төсөл
Төсөлд ашиглах түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл г.м.
Тусгай тэмдэглэл: