Уул уурхайн мэдээллийн сан

Хэнтий аймгийн тусгай зөвшөөрөл ба талбайн статистик мэдээ/2017.VII-2020.III сар/2017-2020.03 сар статистик лиценз

УУЛ УУРХАЙ /2020.02.18-ны өдрийн мэдээ/

Хэнтий аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 4,3 хувийг ашиглалт болон хайгуулын талбай эзэлж байна.

Бүгд Ашиглалт Хайгуул  

Он.сар

Тусгай зөвшөөр-лийн тоо Талбайн хэмжээ /га/ Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь Тусгай зөвшөөр-лийн тоо Талбайн хэмжээ /га/ Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь Тусгай зөвшөөр-лийн тоо Талбайн хэмжээ /га/ Нутаг дэвсгэрт эзлэх хувь
1 215 343283.4 4.3 120 53769.0 0.7 95 289514.4 3.6 2020.02.18

Хэнтий аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрч эзэнгүй орхигдсон талбайн судалгаа /2020.01.28/

Д/д Нийт эвдэгдсэн талбай Сумын нэр Нийт эвдэгдсэн  талбай Нөхөн сэргээлт хийх эзэнтэй талбай Нөхөн сэргээлтийг хариуцах эзэнгүй орхигдуулсан талбай
Нэгжийн тоо Хэмжээ /га/ Нэгжийн тоо Хэмжээ /га/ Нэгжийн тоо Хэмжээ /га/ Нөхөн сэргээлт хийх ёстой аж ахуйн нэгж, тайлбар Нэгжийн тоо Хэмжээ /га/ Тухайн талбайд үйл ажиллагаа явуулж байсан аж ахуй нэгж, тайлбар
1 32 332.75 Батноров 12 35.8 12 35.8
2 Баянмөнх 1 0.5 35.8 0.5
3 Баян-Овоо 1 0.1 1 0.1
4 Биндэр 1 2.9 1 2.9
5 Дадал 1 1.77 1 1.77
6 Дархан 1 44 1 44
7 Жаргалтхаан 4 10 4 10
8 Мөрөн 1 0.6 1 0.6
9 Норовлин 3 169.7 3 169.7
10 Өмнөдэлгэр 1 2.09 1 2.09
11 Цэнхэрмандал 3 59.09 3 59.09
12 Хэрлэн 3 6.2 3 6.2