Танилцуулга

Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын танилцуулга

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар нь 2020 онд удирдах ажилтан 3, мэргэжилтэн 9, үйлчлэгч ажилтан 5, байгаль хамгаалагч 33 буюу нийт 50 албан хаагчид ажиллаж байна.